Home » Catalogus » Voorwaarden en condities  |  Artikelen lijst  |  Afronden  
CategorieŽn
box
Bohin->

Camelot->

Classical Cotton->

CM Designs, Inc->

Dear Stella->

Hoffman Fabrics Int.->

Judy Niemeyer Quilting, Inc.->

Timeless Treasures->

Victorian Textiles->
box
Informatie
box
Voorwaarden en condities
Disclaimer
Contact
box

††† Algemene verkoopvoorwaarden van Patchwork Promotions:

 1. Op alle verkopen, offertes en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze zijn voor beide partijen bindend, met uitsluiting van andersluidende condities van koper behoudens schriftelijk door verkoper aanvaarde afwijkingen.Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.
 2. Op alle overeenkomsten, gesloten onder de werking van deze voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen m.b.t. deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. Verkoper kan koper echter na keuze in rechte betrekken voor het gerecht van diens plaats en vestiging c.q. woonplaats al dan met toepassing van het land waar de koper gevestigd/woonachtig is.
 3. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Levering en overgang risico’s vinden plaats door overdracht van de goederen aan de beroepsvervoerder of, in geval de goederen door koper worden afgehaald c.q. door de verkoper bezorgd, door de in ontvangst name der goederen door koper resp. de aflevering in het magazijn van verkoper. Wanneer levering afhankelijk is van afroep door de koper en deze in gebreke blijft met afroepen geldt als leveringsdatum de laatste dag van de overeengekomen afroeptermijn c.q. leveringsdatum.
 5. Na het verstrijken van de (overeengekomen)leveringstermijn/datum treedt automatisch een naleveringstermijn van maximaal 52 weken in werking.
 6. Verkoper is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichte leveranties te eisen, indien:
  A. Hij de uit de betreffende order(s) voortvloeiende kredietrisico’s niet of onvoldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar;
  B. De financiŽle positie van de koper verslechtert voordat de order(s) geheel is c.q. zijn uitgevoerd.
 7. A. Reclamaties kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij binnen twee weken na ontvangst van de goederen schriftelijk en duidelijk omschreven bij verkoper zijn ingediend en mits de goederen zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
  B. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin e.d. vormen geen grondslag voor klachten.
  C. Bij gerechtvaardigde klachten heeft verkoper de keuze de goederen te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen na ontvangst van de retourzending.
 8. Koper kan in geval van niet, niet tijdig c.q. niet correct leveren geen aanspraak doen gelden op vergoeding van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens verkoper.
 9. A. De betaling van de koopprijs dient te geschieden aan Patchwork Promotions te Nederland, op een door de verkoper aan te wijzen rekening.
  B. Betalingen worden steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.
  C. Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van koper. Bij betaling per cheque geldt als datum van betaling de datum waarop de cheque door verkoper verzilverd is.
  D. De koper, die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing nodig is tegenover de verkoper in gebreke.
  E. Bij gebreke van betaling uiterlijk op de vervaldag zal de koper aan verkoper een rente van 11% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd zijn en bovendien als vergoeding van schade kosten 15% van elke niet of tijdig betaalde factuurbedrag met een minimum van Ä110,- per factuur, onverminderd de door de rechter vastgestelde proceskosten.
  F. Indien koper in gebreke blijft tijdig te betalen, is verkoper gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen, contante betaling vůůr aflevering goederen of een garantie voor tijdige betalingen te verlangen, het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel de verdere uitvoering van de order op te schorten tot alle vervallen factuurbedragen vereffend zijn.
 10. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot dat betaling van alle ook nog niet vervallen facturen heeft plaatsgevonden. Zolang verkoper nog iets te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en is de koper niet gerechtigd goederen van verkoper in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt koper gecrediteerd voor de marktwaarde van die goederen op de dag van terugname.
 11. Overmacht door welke de aflevering van de goederen vertraagd of verhinderd wordt, ontslaat verkoper van de verplichting tot de spijtige levering en zal overigens geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid van verkoper dan ook. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van verkoper, zoals doch niet beperkt tot: oorlog, relletjes, staking, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, bij verkoper van elk aard, storingen in de normale aanvoer van grond Ė en hulpstoffen ten behoeve van verkoper, alsmede stagnatie in het vervoer van producten met door verkoper gekozen transportmiddelen.
 12. Verkoper is gerechtigd aan derden goederen te verkopen, die werden geweigerd en-of† retour ontvangen, voorzien van (merk-) labels van koper dan ook, wanneer verwijdering van die (merk-) labels lijdt tot schade aan of† tot waardevermindering van de betreffende artikelen.
Doorgaan
Snel zoeken
box
 

Gebruik trefwoorden om naar producten te zoeken.
Uitgebreid zoeken
box
Artikelen lijst meer
box
0 items
box
Talen
box
Dutch English
box

Copyright © 2017 Patchwork Promotions